Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Plan van Aanpak

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de voorbereiding van de agrarische collectieven op hun nieuwe rol van eindbegunstigde in het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer onder pijler 2 van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2016. Het nieuwe stelsel vraagt van agrarische collectieven een hoge mate van professionaliteit om te komen tot de beoogde verbetering van de effectiviteit en efficiency van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
 
Het PvA beschrijft wat SCAN doet om de agrarische collectieven en de inliggende agrarisch natuurverenigingen hierbij te ondersteunen. Zo ontwikkelt SCAN landelijk producten ter ondersteuning van elke stap in het nieuwe proces van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (denk aan formats, handleidingen en tools of instrumenten). Daarnaast begeleidt en adviseert SCAN de collectieven in de regio bij de implementatie van deze producten.
 
SCAN werkt nauw samen met de projectorganisatie ANLb2016 van de overheid. Daarnaast wordt uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kennis en kunde bij onder meer collectieven, de 4 pilotgebieden GLB en andere (natuur- en landschaps)organisaties.