Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wie zit er in SCAN

Bestuur
Het bestuur van SCAN is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Professionalisering Collectieven. Het bestuur houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het plan. Het stichtingsbestuur bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van de zes koepelorganisaties.

Naam Functie Koepelorganisatie
Everhardus Togtema Voorzitter BoerenNatuur
Jos Roemaat Vice-voorzitter Natuurlijk Platteland Oost
Peter van der Peet Secretaris / penningmeester Veelzijdig Boerenland
Siem Jan Schenk Bestuurslid LTO Noord
Pieter van Melick Bestuurslid Natuurrijk Limburg
Tonnie Meulensteen Bestuurslid ZLTO

Projectteam
De dagelijkse uitvoering is in handen van een landelijk projectteam onder leiding van de projectdirecteur Walter Kooy met ondersteuning van projectsecretaris Wouter Rozendaal. Het projectteam ontwikkelt producten en begeleidt de collectieven bij het opzetten van de nieuwe organisatie en de implementatie van de ontwikkelde producten. Het projectteam bestaat uit een zevental regionale projectleiders, die elk een koepel vertegenwoordigen.

Naam E-mailadres Telefoon nummer
Walter Kooy via secretaresse Carina Boessen
cboessen@stichting-pjs.nl
06 - 46 29 49 87
Wouter Rozendaal wrozendaal@aequator.nl 06 - 26 51 86 93
Gerard van Drooge gvdrooge@boerennatuur.nl 06 - 22 94 63 18
Yvette Ruesen info@buro36.nl 06 - 40 90 62 20
Astrid Manhoudt manhoudt@veelzijdigboerenland.nl 06 - 41 13 25 39
Wubbo de Raad w.g.deraad@planet.nl 06 - 53 90 53 93
Liesbeth de Haan ldehaan@ltonoord.nl 06 - 13 92 42 37
Harm Kossen hkossen@lltb.nl 06 - 48 59 31 66
Wico Dieleman wico.dieleman@zlto.nl 06 - 50 52 84 80

 
Raad van Advies
SCAN heeft een Raad van Advies ingesteld met vertegenwoordigers uit landelijke organisaties, die nauw verbonden zijn met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals terreinbeheerders, soortbeschermingsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Deze Raad van Advies heeft een adviserende taak en kan bruggen slaan tussen de verschillende organisaties om gedurende de uitvoering van het Plan van Aanpak tot een goede onderlinge afstemming te komen. Deze Raad van Advies vervult dezelfde rol ook voor de projectorganisatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 van IPO / BIJ12 en het ministerie van Economische Zaken waarin het beleid voor de uitvoering van het nieuwe stelsel wordt uitgewerkt. 
 
 
In de Raad van Advies zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Ministerie van EZ, IPO, Natuurlijk Platteland Oost, Veelzijdig Boerenland, BoerenNatuur, Natuurrijk Limburg, LTO Noord, ZLTO, ANV Water Land en Dijken, ANV Noordlike Fryske Walden, Praedium, De 12 Landschappen, Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Unie van Bosgroepen, Federatie Particulier Grondbezit, Vogelbescherming, Vlinderstichting en SOVON.