Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Producten Controle en handhaving

Zowel het collectief zelf als de overheid (RvO.nl en de NVWA) voeren controles uit of het agrarisch natuur- en landschapsbeheer volgens de afspraken wordt uitgevoerd. 
 
Informatie en producten over de controles vanuit het collectief zelf, zijn te vinden bij het Kwaliteitshandboek, paragrafen 6.
 
Op het collectievenberaad in mei 2015 hebben het ministerie van EZ en IPO het controle en handhavingsbeleid uitgelegd aan de voorzitters van de collectieven. Het document dat toen besproken is, is inmiddels in overleg met EZ aangevuld met uitleg wat de consequenties van het controle en sanctiebeleid zijn en hoe daarmee in de gebiedsaanvraag het beste mee om gegaan kan worden. De tips voor het invullen van de gebiedsaanvraag zijn al eerder gecommuniceerd, zie het document Adviezen opstellen gebiedsaanvraag.