Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aangepaste werkwijze meldingen en wijzigingen: waar mogelijk kortere termijnen

Alle wijzigingen in beheer moeten tenminste 14 kalenderdagen voor aanvang aan RVO.nl zijn doorgegeven. Dit is een harde voorwaarde die ook in de ANLb-regeling is vastgelegd. De overheid begrijpt echter wel dat deze 14 dagen termijn de flexibiliteit van met name het weidevogelbeheer fors inperkt voor de collectieven. Naar aanleiding van de brief van BoerenNatuur.nl aan de staatsecretaris en de gedeputeerden, is waar mogelijk geprobeerd om de Europese regels zo uit te werken, dat dit de collectieven toch ruimte biedt om beter in te springen op ontwikkelingen in het veld tijdens het broedseizoen en na het snoeiseizoen. In de bijlagen zit een uitgebreid overzicht van de met RvO en EZ afgestemde aangepaste werkwijze.
 
Hieronder volgt een kort overzicht van de aangepaste afspraken:
 
Verlengen van een rust of inundatieperiode in een beheerpakket: 5 werkdagen vooraf doorgeven
Voor het verlengen van de rust- of inundatieperiode in meerdere beheerpakketten is afgesproken dat de wijziging vijf werkdagen vóór het einde van de periode doorgegeven moet worden aan RvO en dat de verlenging tenminste twee weken moet zijn. De termijn vooraf (5 werkdagen) moet samen met de verlenging altijd voldoen aan de termijn van 14 kalenderdagen. Verleng een periode daarom altijd voor minimaal twee weken als dat ecologisch verantwoord is.
 
Voorbeelden voor het kalenderjaar 2016

Huidig pakket Wijziging Termijn Uiterste datum voor het wijzigen
Rustperiode tot 1 juni 2016 Verlengen tot 15 juni 2016 5 werkdagen vooraf 24 mei 2016
Plas-dras tot 15 mei 2016 Verlengen tot 15 juni 2016 5 werkdagen vooraf 9 mei 2016
Kruidenrijk grasland tot 8 juli 2016 Verlengen tot 1 augustus 5 werkdagen vooraf 30 juni

 
Kuikenvelden: vijf werkdagen vooraf melden
Pakket 2a kuikenveld (2 weken) is via SCAN-ICT automatisch gekoppeld aan pakket 4a Legselbeheer, waardoor het mogelijk is om vijf werkdagen voor de ingangsdatum van het kuikenveld de melding te doen bij de RVO.nl. Nieuwe kuikenvelden op locaties zonder legselbeheer vallen hier niet onder, hier geldt ‘gewoon’ de 14 dagen termijn! Korter melden is mogelijk, maar dat leidt wel tot boetes.
 
Gebundelde Melding voor legselbescherming
In de meeste gebieden starten de ANLb-deelnemers ongeveer tegelijkertijd met het maaien van percelen met legselbescherming en het laten staan van de nestenclaves. Omdat het afzonderlijk moeten melden van deze percelen voor boer en collectief erg omslachtig is, is met de RVO afgesproken dat per collectief op basis van de maaidatum van de eerste snede één melding voor alle percelen met legselbeheer wordt gedaan.
 
Landschap: gebundelde melding bij het snoeien binnen 14 dagen na 15 maart
Omdat de uitvoering van snoeiwerkzaamheden ook na het seizoen nog goed controleerbaar is, is afgesproken dat er aan het einde van het snoeiseizoen, alle elementen waar een tussenkap of eindkap heeft plaatsgevonden in één melding mogen worden doorgegeven aan de RVO.nl. Als er al snoeiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2016, meldt deze dan snel bij RVO.nl met het nieuwe meldingsformulier.
 
Boetes op het te laat doorgeven van een wijziging of melding
De boete van het te laat melden is 1% van het maximale tarief voor de beheeractiviteit per werkdag dat de wijziging of melding te laat wordt doorgegeven. Deze wordt altijd eerst verrekend binnen de financiële rekenruimte / buffer, mits aanwezig.
Deze rekenruimte bij het weidevogelbeheer bij collectieven met enige omvang in beheer (> 100 ha) varieert van € 23.000,- tot meer dan een miljoen euro. Doordat de boete voor het te laat doorgeven van een wijziging of melding relatief laag is, valt deze naar alle waarschijnlijkheid in de meeste gevallen weg in de financiële buffer van de beschikking. Dat bleek uit een check met meerdere scenario’s bij een tweetal collectieven met relatief lage financiële buffer.
Het antidateren van meldingen en wijzigingen is daarom niet nodig en wordt ook afgeraden door de overheid en SCAN. Voor het niet doorgeven van wijzigingen en meldingen geldt hetzelfde. Sowieso levert juist het verzwaren van beheer altijd meer rekenruimte op en heeft het collectief deze onderbouwing nodig om de gemaakte kosten te kunnen verantwoorden. Wanneer de melding niet wordt doorgegeven of pas op de ingangsdatum van de nieuwe periode, telt het nieuwe en vaak zwaardere beheer niet meer mee voor de verantwoording: dus liever te laat melden in plaats van niet melden.
 
Veel fictieve boetes: stof voor onderhandeling in Brussel
De overheid heeft heel hard haar best gedaan om met de EU kortere termijnen voor het doorgeven van wijzigingen in beheer of meldingen af te spreken. De EU wilde vooralsnog echter geen uitzondering voor Nederland maken in deze beleidsregels. Het helpt onze overheid wanneer zij hard kan laten zien dat deze 14 dagen termijn tot problemen leidt in de uitvoering van het ANLb in Nederland. Het niet melden van bijv. legselbescherming zal juist in de hand werken dat de EU het beheerpakket legselbescherming als niet effectief beschouwd, waardoor het geschrapt kan worden uit de regeling. Het is daarom beter om te laat te melden dan niet te melden. Wanneer blijkt dat in de praktijk veel meldingen niet op tijd kunnen worden doorgeven en dat juist daardoor wel goede ecologische resultaten worden gehaald, kan EZ gericht in Brussel laten zien dat de 14 dagen termijn voor Nederland problemen oplevert in de uitvoering van de regeling.
 
Meer informatie
In de bijlage vindt u meer informatie over de afspraken voor de ‘Werkwijze en termijnen voor meldingen en wijzigingen in beheer’ en het formulier.