Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Controle-instructie - toelichting

Collectieven hebben in het ANLb2016 een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en worden daar op afgerekend door de provincie. Om de gemaakte afspraken in de gebiedsaanvraag te kunnen nakomen is het zaak dat elk collectief inzicht heeft in het uitgevoerde beheer en op welke manier afspraken tussen collectief en beheerder worden nagekomen. Hiervoor heeft elk collectief in het kwaliteitshandboek een schouw- of controleprocedure beschreven. Als handreiking om daadwerkelijk invulling te geven aan de controles in het veld heeft SCAN een controle-instructie opgesteld. Deze instructie gaat in op algemene aspecten van de controle en daarnaast worden per pakket aandachtspunten benoemd. Om deze controle-instructie nader toe te lichten en aan de hand van een aantal voorbeelden de veldcontrole meer tastbaar te maken hebben vier landsdelige bijeenkomsten voor controleurs en coördinatoren van collectieven plaatsgevonden. De instructie, presentatie van de bijeenkomst en antwoorden van RVO op opmerkingen die tijdens de bijeenkomsten zijn gemaakt zijn te vinden onder Producten controle en handhaving.