Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Waar gaan we in 2014 mee aan de slag?

Het jaar 2013 stond in het teken van de collectiefvorming: samen met buur-ANV’s verkennen in welke samenstelling en op welke schaal een collectief het best kan functioneren. In het eerste half jaar van 2014 kunnen collectieven de volgende stappen zetten:
 
 
Januari - maart

 • Samenstellen van een werkgroep per collectief
  Elk collectief stelt een werkgroep samen die aan de slag gaat met de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen. Deze werkgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit een afvaardiging van elke inliggende ANV, aangevuld met vertegenwoordigers van andere grondgebruikers.
 • Keuzes maken ten aanzien van de oprichting van een collectief
  Op basis van een aantal producten die SCAN aanlevert, brengt de werkgroep een passende taakverdeling in beeld voor het collectief en de inliggende ANV’s en maakt het collectief een keuze voor een rechtsvorm die het beste bij hun bestuurlijke wensen past.
 • Ontwikkelen van een kansenkaart ter voorbereiding op het gebiedsproces
  In het gebiedsproces gaan collectieven samen met de provincie en gebiedspartijen aan de slag om tot een gezamenlijke ambitie ten aanzien van het agrarisch natuurbeheer te komen. Ter voorbereiding is het van belang om zelf in beeld te brengen welke kansen er in het werkgebied van het collectief liggen en welke partijen en middelen nodig zijn om deze kansen te verzilveren.

 
Maart – juni

 • Gebiedsproces met de provincie en gebiedspartijen
  Vanaf 1 maart start het gebiedsproces onder regie van de provincies waarin de provincie samen met het collectief en overige gebiedspartijen een gezamenlijke ambitie opstelt als basis voor het provinciaal natuurbeheerplan. De provincie neemt daarbij als uitgangspunt het landelijke natuurdoelenkader en de daaraan gelabelde financiele middelen. Elk collectief benut de zelf ontwikkelde kansenkaart als leidraad voor het gesprek met de provincie en andere gebiedspartijen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een duidelijke afbakening waar per provincie welke middelen voor welk doel worden ingezet.

 
Vanaf juli

 • Opstellen van het kwaliteitshandboek
  Vanaf juli kunnen collectieven voor de inrichting van de organisatie gebruiken maken van een format dat SCAN opstelt in samenwerking met IPO en andere partijen. Rond het gebruik van het kwaliteitshandboek en het inrichten van een professionele organisatie zullen per regio werkbijeenkomsten georganiseerd worden.