Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Telefoonnummer Helpdesk RVO

Naast het mailadres van de Helpdesk RVO: ANLBHelpdesk@rvo.nl is inmiddels ook een telefoonnummer opengesteld.
 
De medewerkers van de collectieven kunnen voor vragen over bijvoorbeeld de beschikking, het jaarlijks beheer, de betaalaanvraag of de verantwoording direct bij RVO terecht op het volgende telefoonnummer: 0475-357343.

De boeren die het beheer uitvoeren en deelnemer zijn van het collectief wenden zich met hun vragen bij het collectief.

Helpdesk RVO m.b.t. tot vragen vanuit het collectief:

Mailadres helpdesk RvO

Het mailadres van de tijdens de voorlichtingsronde beloofde Helpdesk voor de medewerkers van de collectieven is het volgende: ANLBHelpdesk@rvo.nl

De mailbox is alleen voor vragen van de medewerkers van de collectieven, over bijvoorbeeld de beschikking, het jaarlijks beheer, de betaalaanvraag of de verantwoording. De boeren die het beheer uitvoeren en deelnemer zijn van het collectief wenden zich met hun vragen bij het collectief.

Voorlichtingsbijeenkomsten agrarisch natuurbeheer voor collectieven

Op 14, 15, 17 en 18 maart organiseerden de provincies een viertal landsdelige voorlichtingsbijeenkomsten over de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor de agrarische collectieven. Tijdens de bijeenkomsten in Den Bosch, Utrecht, Drachten en Deventer kregen de collectieven uitleg over het jaarlijks beheer in het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de acties die collectieven, provincies, RVO.nl en SCAN daarbij kunnen en moeten ondernemen.

Samenwerking voor Zeeuwse natuur

De nieuwe aanpak voor het agrarisch natuurbeheer met de agrarische collectieven leidt tot meer effectiviteit en tot samenwerking tussen de agrarische collectieven en terreinbeherende natuurorganisaties. In Zeeland zijn ze daar al ver mee.

Bijgevoegd het artikel uit Nieuwe Oogst van zaterdag 12 maart 2016

Let op: Mailadres voor de meldingen aangepast

Mailadres voor de meldingen aangepast
Let op: in de SCAN nieuwsflits van 23 februari jl. is een oud e-mailadres van RvO.nl opgenomen voor het voorsturen van de meldingsformulieren. Het e-mailadres is gewijzigd naar anlbmeldingen@rvo.nl. Dus alleen dit e-mailadres gebruiken. Dit mailadres is inmiddels ook aangepast in het document werkwijze meldingen op de site.

Data bijeenkomsten Verantwoording jaarlijkse beheer

Op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde jaarlijkse beheer (aantal hectares per beheerpakket / beheeractiviteit) moet elk collectief uiterlijk 1 oktober verantwoorden dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden in de beschikking (de minimale en maximale hectares en het subsidiebedrag). RVO.nl controleert onder andere of is voldaan aan de voorwaarden van de beschikking en of het gerealiseerde beheer in de financiële verantwoording voldoende onderbouwing geeft voor het subsidiebedrag uit de beschikking.
 

Werkwijze meldingen en wijzigingen gereed

Om diverse beheerpakketten in de uitvoering controleerbaar te maken en te voorkomen dat de NVWA bijvoorbeeld landschapselementen controleert zonder dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd, is er voor diverse beheerpakketten afgesproken dat het collectief en de deelnemer actief melden wanneer het beheer is uitgevoerd. De termijn waarin dat moet gebeuren varieert van 5 werkdagen voor legselbeheer tot 14 kalenderdagen voor bijvoorbeeld hakhoutbeheer. 
 

Landelijke Dag voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 24 maart 2016

Landelijke Dag voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer nodigt u graag uit voor de jaarlijkse bijeenkomst voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het centrale thema is dit jaar: “Een vliegende start”

Plaats: ‘De Schakel' Oranjelaan 10 te Nijkerk
Datum: 24 maart 2016
Programma: van 10.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 09:30 uur 

Zie de bijlage voor meer informatie en het programma.

Nieuwe lente voor agrarisch natuurbeheer

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer: meer natuurwinst, lagere uitvoeringslasten, EU-conform en de streek aan zet. Dat is het motto van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat in januari 2016 in werking is getreden. Aanleiding voor de stelselwijziging was onder meer de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur die in 2013 de nodige vraagtekens zette bij de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer. 

Pagina's