Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Weidevogels beter beschermd door inzet drones met infraroodcamera's

Met het inzetten van drones met infraroodcamera’s kunnen meer weidevogelnesten worden opgespoord en beter worden beschermd. Dit blijkt uit het op 10 februari afgeronde haalbaarheidsonderzoek dat door Brandhof  Natuur en Platteland, Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions, met financiële steun van de Provincie Overijssel, is uitgevoerd. Een betere bescherming van weidevogels is hard nodig, want ondanks alle inspanningen van vele vrijwilligers en boeren neemt de weidevogelstand al jaren af.

Alex Datema nieuwe voorzitter BoerenNatuur.nl

Nieuwe voorzitter BoerenNatuur.nl Alex Datema

Op donderdagmiddag 4 februari is Alex Datema unaniem gekozen  als voorzitter van BoerenNatuur.nl, de nieuwe koepelorganisatie van alle 40 collectieven die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Per 1 januari is het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. BoerenNatuur.nl is in het leven geroepen  als gesprekspartner voor landelijk overheden en maatschappelijke organisaties, voor het genereren en uitwisselen van kennis en voor de ontwikkeling van ICT-systemen.

Uitleg + werkwijze oplossen validatie codes in SCAN-GIS

Toelichting

Per type fout is een omschrijving gegeven van de validatie met de omschrijving van de validatie van de RVO erbij. Daarnaast is per fout aangegeven welke vervolgacties het collectief moet ondernemen om de fouten op te lossen en wanneer deze afgehandeld moet zijn. De gehanteerde deadlines sluiten aan bij de formele opleverdata die met RVO zijn afgesproken:

- Voor 1 januari: aanlevering nieuw beheerplan voor komend jaar (voor dit jaar is dat voor 1 februari 2016);

- Voor 15 mei: indienen betaalaanvraag;

Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie

Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanpassing van het Nederlandse Programmadocument POP3 (het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020) goedgekeurd. Europa bekrachtigt daarmee formeel de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Een mooi resultaat, kort nadat de Europese Commissie in december 2015 het uitbetalen van een leefgebiedenvergoeding voor het agrarisch natuurbeheer al mogelijk maakte in haar regelgeving.

Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.
 
Met ingang van 1 januari 2016 gaat het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De agrarische collectieven nemen een centrale rol in binnen dit stelsel. Deze collectieven hebben besloten tot oprichting van het landelijke servicepunt BoerenNatuur.nl, dat gevestigd zal zijn in Utrecht.
 

Wat moet 31 december in SCAN-GIS staan?

We merken dat er bij de collectieven verschillende beelden ontstaan over de uiterste datum dat de beheercontracten in SCAN-GIS moeten staan. In de regeling zijn een aantal formele momenten vastgelegd waarop het collectief het beheer moet verantwoorden. Hieronder een overzicht:

Wanneer Wat Hoe
Voor 1 januari Beheerplan verzenden:

Update overzicht beheerpakketten per beheerfunctie / cluster van beheer activiteiten

In juli en november 2015 is een uitgebreide tabel 'Overzicht beheerpakketten per cluster van beheeractiviteiten en beheerfuncties' op deze website geplaatst. Inmiddels deze tabel opnieuw bijgewerkt.
 

Update beheerpakketten en adviestarieven versie 1.5d is beschikbaar

Eerder is versie 1.5c van het Overzicht beheerpakketten ANLB op de site geplaatst. Er zijn nog een drietal aanpassingen doorgevoerd in de huidige versie 1.5d. 
 
Het gaat alleen om wijzigingen in pakket:

Eerste nieuwsbrief collectief Poldernatuur Zeeland

Ter inspiratie voor andere collectieven, vindt u hierbij de eerste nieuwsbrief van collectief Poldernatuur Zeeland.
 
 

Presentatie instructiedag SCAN-ICT 24 november

Op 24 november waren alle admins (ICT beheerders) van alle agrarische collectieven in Nijkerk voor een demo- en instructiedag. 
 
De presentatie van deze dag vindt u hieronder. Voor overige informatie over ICT verwijzen we u naar de Kennisbank.

Pagina's