Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Producten gebiedsaanvraag beschikbaar

De gebiedsaanvraag is de basis voor het aanvragen van de subsidie ANLB. Voor het indienen van de gebiedsaanvraag zijn een aantal producten ontwikkeld die collectieven daarbij kunnen helpen:

Indicatorsoorten- en gewassenlijst beschikbaar

In het overzicht beheerpakketten ANLB 2016 staat bij enkele beheerpakketten een verwijzing naar een lijst met indicatorsoorten of specifieke gewassen. Deze lijsten zijn nu door BIJ12 vastgesteld en staan op het Portaal Natuur en Landschap.

Rekentool landschapspakketten beschikbaar

In het ANLB2016 is het uitgangspunt dat het collectief bij landschapsbeheer alleen betaald krijgt voor daadwerkelijk uitgevoerd beheer. SCAN heeft daarop in Excel een rekentool ontwikkeld waarin de landschapspakketten uit het overzicht beheerpakketten verder zijn uitgesplitst, met adviesvergoedingen voor gebruik aan de achterdeur. Hiermee kan het collectief een vergoeding bepalen gebaseerd op de werkzaamheden die daadwerkelijk gaan plaatsvinden gedurende de beheerperiode van 6 jaar.
 

Themanummer Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer gewijd aan het agrarisch natuurbeheer. Deze kunt u hieronder downloaden.
 

BRS-nummer aanvragen bij RVO.nl

Na formele oprichting kan elk collectief een BRS-nummer aanvragen bij RVO.nl. Dit nummer is nodig om in juni een gebiedsaanvraag in te kunnen dienen.
 
RVO.nl heeft de route voor het verkrijgen van het BRS-nummer voor u uitgewerkt. Het duurt enige werkdagen voor u daadwerkelijk een BRS-nummer heeft, vraag deze dus tijdig aan om onnodige vertraging bij het indienen van de gebiedsaanvraag te voorkomen.
 

Bijeenkomst rekenmodel landschap op 20 mei

De adviestarieven die bij het overzicht beheerpakketten horen (en hier te vinden zijn) gaan over de voordeur, en zijn feitelijk maximumtarieven. Als een collectief onder deze tarieven blijft, dan is er zeker geen sprake van ongeoorloofde staatststeun. Het collectief blijft dan onder de maximumvergoeding uit de Catalogus Groenblauwe Diensten. Specifiek voor landschapspakketten geldt dat dit maximum lang niet altijd nodig is.

Veelgestelde vragen op de website

Op de SCAN website vindt u een pagina Veelgestelde vragen. Hierop staat vanaf vandaag een document met antwoorden op vragen die vaak aan regionale projectleiders van SCAN gesteld worden.
 
Het document wordt regelmatig geupdate. Heeft u zelf vragen? Mail ze door naar uw regionaal projectleider of naar info@scan-collectieven.nl.

Verslag landelijke ANLB-dag op 22 april

Het succes van het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer staat of valt met een goede samenwerking en het goede gesprek tussen overheden en collectieven. Dat was de rode draad van de landelijke dag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op 22 april in Lunteren.
 
Het sfeerverslag van de dag kunt u lezen op Portaal Natuur en Landschap. Hier zijn ook een aantal presentaties van de dag te downloaden.

Aangepaste versie beheerpakketten en adviestarieven 2016

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het overzicht beheerpakketten ANLB en de bijbehorende adviestarieven. De belangrijkste wijzigingen in deze versie 1.4 zijn:

  • Akkerbouwpakketten: aanpassingen in de tarieven en de aanvullende beheervoorschrifen i.r.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • Landschapspakketten: pakket 20 (hakhoutbeheer) en 21 (beheer van bomenrijen) zijn nieuw, evenals de bijbehorende tarieven
  • Enkele pakketten zijn uitgebreid met aanvullende 'sub'pakketten om daarmee enkele maatwerkverzoeken te bedienen

Algemene kosten en toeslag weidevogelmozaiekbeheer

Wanneer een boer ten minste 2 weidevogelbeheerpakketten op verschillende percelen op zijn bedrijf heeft afgesloten en minimaal 10% zwaar beheer op zijn bedrijf heeft liggen, heeft hij extra kosten voor zijn bedrijfsplanning. Het gaat hier om extra werkzaamheden bijvoorbeeld voor zijn graslandplanning, het kuilen en het voeren van de koeien in de winter. Deze extra kosten zijn op dit moment nog niet meegerekend in de beheervergoedingen van de beheerpakketten. Binnenkort wordt het mogelijk om de boeren hiervoor een toeslag mozaïekbeheer te betalen.

Pagina's